Հավատարմության ծրագրին մասնակցելու պայմանները

(խմբագրումն առ 25.10.2023թ.)

Հավատարմության ծրագրին մասնակցելու սույն պայմանները Ընկերության պաշտոնական առաջարկն են CDEK ID նույնացուցիչ ունեցող ֆիզիկական անձանց՝ստորև նշված պայմաններով Ռուսաստանի Դաշնության Քաղաքացիական օրենսգրքի 437-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն (Հանրային առաջարկ, այսուհետ՝ Առաջարկ) առանց ընդունման ժամկետի և առանց սույն Առաջարկից վաղաժամկետ հետկանչման հնարավորության Պայմանագիր կնքելու համար:
Սույն Առաջարկի առարկա է հանդիսանում CDEK ID նույնացուցիչի օգնությամբ Մասնակցի կողմից ծառայությունների ձեռքբերման դիմաց հաճախորդների հնարավորությունը Ընկերության կողմից տրամադրվող արտոնություններից օգտվելը:
Պայմանագիրը համարվում է կնքված և ուժի մեջ է մտնում այն ​​պահից, երբ անհատը կատարում է Առաջարկով նախատեսված գործողությունները, որոնք համարվում են անհատի կողմից Առաջարկի բոլոր պայմանների անվերապահ ընդունում:
Հասկացություններ և սահմանումներ
Ընկերություն (հավատարմության ծրագրի կազմակերպիչ)` «CDEK-Global» ՍՊԸ (ՀՊԳՀ 1157746448463, ՀՎՀՀ 7722327689, 630007, ք. Նովոսիբիրսկ, Կրիվոշչեկովսկայա փող. 15 շենք, մասն. 1, հարկ 1,2): Ընկերությունը սահմանում է Ծրագրի կանոնները և մասնակցության պայմանները, կազմակերպում է տեղեկատվական և տեխնիկական սպասարկում գործընկերների և հավատարմության ծրագրի հաճախորդների համար: Ընկերությունը բացառիկ իրավունքներ ունի կառավարելու և զարգացնելու Հավատարմության ծրագիրը:
Հավատարմության ծրագիրը հաճախորդների համար պարգևատրումների և խրախուսումների համակարգ է, որն ուղղված է հաճախորդների ակտիվության բարձրացմանը Հավատարմության ծրագրի մասնակիցներից ծառայություններ գնելու և նոր Հաճախորդներ ներգրավելու հարցում՝ նախատեսելով միավորների կուտակում և դուրսգրում, որոնք բնորոշում են Հաճախորդի ակտիվությունը Մասնակիցների ծառայությունները գնելիս և որոնք սահմանված են Հավատարմության ծրագրի պայմաններով:
Հավատարմության ծրագիրը գործում է անժամկետ` գործարկման պահից մինչև Ընկերության որոշմամբ կասեցման կամ դադարեցման պահը: Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում կասեցնել, փոխել կամ դադարեցնել Հավատարմության ծրագիրը՝ Կայքում տեղադրելով համապատասխան տեղեկատվություն Հավատարմության ծրագրի կասեցումից, փոփոխությունից կամ դադարեցումից ոչ պակաս, քան 30 (երեսուն) օր առաջ: Հաճախորդներն ինքնուրույն վերահսկում են Հավատարմության ծրագրի փոփոխությունների մասին տեղեկատվությունը:
Հաճախորդի հաշիվը Հաճախորդի վիրտուալ անհատական ​​հաշիվն է, որը բացվել է Ընկերության կողմից տեղեկատվական համակարգում, որպեսզի պահպանի Հաճախորդի մասին տեղեկությունները (ազգանուն, անուն, հայրանուն, ծննդյան ամսաթիվ, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար), կուտակված/դուրս գրված միավորների քանակի և Միավորների ընթացիկ մնացորդի մասին տվյալները: Մեկ Հաճախորդի համար թույլատրվում է բացել մեկ Հաճախորդի հաշիվ: Հաճախորդի հաշիվը բանկային, խնայողական կամ այլ տեսակի ֆինանսական հաշիվ չէ և չի կարող լինել: Մեկ Հաճախորդի համար մի քանի հաշիվների միավորում չի թույլատրվում:
Միավորը վիրտուալ պայմանական հաշվառման միավոր է, որը մուտքագրվում է Հաճախորդի հաշվին Հավատարմության ծրագրի Մասնակիցից Ծառայություն գնելիս՝ համաձայն Հավատարմության ծրագրի պայմանների, ինչպես նաև, երբ Հաճախորդը կատարում է միավորներ հավաքելու հիմք հանդիսացող այլ պայմաններ: Միավորներն օգտագործվում են բացառապես հաշվառման նպատակներով, չեն հանդիսանում և չեն կարող լինել վճարման միջոց, որևէ տեսակի արժույթ կամ արժեթուղթ և չեն կարող կանխիկացվել, վաճառվել, զիջվել, նվիրաբերվել կամ փոխանցվել, ներառյալ` ժառանգությամբ, չեն կարող փոխարինվել դրամական համարժեքով (կանխիկ գումար չի տրամադրվում Հաճախորդի հաշվից Հաճախորդին) և չեն կարող օգտագործվել այլ կերպ, քան Հավատարմության ծրագրի սույն պայմաններին համապատասխան:  Միավորները մուտքագրվում են Հաճախորդի հաշվին և գանձվում են դրանից՝ Հավատարմության ծրագրի մասնակցից Ծառայություններ գնելիս՝ օգտագործելով CDEK ID նույնացուցիչը: Կուտակված/դուրս գրված միավորների քանակը որոշվում է Հաճախորդի գործողություններով՝ Հավատարմության ծրագրի պայմաններին համապատասխան:
Միավորների վավերականության ժամկետը սահմանափակ է և կազմում է մինչև 12 (տասներկու) ամիս յուրաքանչյուր Միավորի համար՝ սկսած կուտակման օրվանից, ընդ որում Ակցիաների շրջանակում կարող են շնորհվել տարբեր գործողության ժամկետներով միավորներ:
Արժույթը միավորների և հայկական դրամի հարաբերակցությունն է, որը որոշվում է Ընկերության կողմից և ներկայացվում է Հաճախորդների և Գործընկերների ուշադրությանը՝ Ընկերության կայքում, մարքեթինգային և/կամ գովազդային նյութերում տեղեկատվություն տեղադրելով: Միավորները գանձվում են 1 միավոր = 1 հայկական դրամ զեղչով:
Զեղն այն գումարն է, որով Հաճախորդին վաճառված Ծառայության արժեքը նվազեցվում է Հավատարմության ծրագրով/Ակցիայով որոշված ​​հիմքերով:
Արտոնությունը Հաճախորդի համար խրախուսանքի ձև է, որն արտահայտվում է Զեղչի տեսքով, երբ Հաճախորդը գնում է Ծառայությունը:
Ակցիան Ընկերության կողմից նախաձեռնված մարքեթինգային միջոցառում է, որի նպատակն է մեծացնել ծառայությունների վաճառքի ծավալը, ներգրավել նոր հաճախորդներ և ամրապնդել առկա հաճախորդների ուշադրությունը/հավատարմությունը՝ իրականացման սահմանափակ ժամկետով, աշխարհագրությամբ, մարդկանց շրջանակով և այլն , որի շրջանակներում Հաճախորդներին տրամադրվում են լրացուցիչ արտոնություններ:
CDEK ID նույնացուցիչը նիշերի հաջորդականություն է, որը հաճախորդի պարզ էլեկտրոնային ստորագրության բաղկացուցիչ մասն է: Որպես CDEK ID նույնացուցիչ է օգտագործվում հաճախորդի բջջային հեռախոսահամարը:  CDEK ID նույնացուցիչը ծառայում է Հաճախորդին Ծառայությունը գնելիս լիազորելու համար և թույլ է տալիս Հաճախորդին կուտակել/դուրս գրել Միավորներ, ինչպես նաև ստանալ արտոնություններ՝ համաձայն Հավատարմության ծրագրին մասնակցելու սույն պայմանների:
Ծառայությունը Մասնակիցի կողմից Հաճախորդին մատուցվող սուրհանդակային ծառայություն է, որը մատուցվում է Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության, Ղազախստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում Առաքանիների ընդունման, երրորդ անձանց (Ստացողներին) առաքման (հանձնման) համար (գրավոր նամակագրություն, ծանրոցներ, ինչպես նաև փաստաթղթային և ոչ փաստաթղթային բնույթի պարունակություն) կամ պահեստից Ստացողներին Առաքանիները տրամադրելու միջոցով: Ծառայության որակի և սուրհանդակային ծառայությունների համար սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենսդրությամբ սահմանված այլ պահանջների պահպանման պատասխանատվությունը կրում է Ծառայությունն իրականացնող Մասնակիցը:
Հաճախորդը ֆիզիկական անձ է, ով կամավոր համաձայնել է մասնակցել Հավատարմության ծրագրին, ում 14 տարին լրացել է և ունի CDEK ID նույնացուցիչ:
Գործընկերը իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռներեց է՝ Ընկերության կոնտրագենտ, որը պարտավորություն է ստանձնել միավորներ բաշխել/դուրս գրել հաճախորդներին, ովքեր տրամադրել են CDEK ID նույնացուցիչ (և մուտքի կոդը՝ դուրսգրման ժամանակ) գնված Ծառայությունների համար վճարման պահին:
Հավատարմության ծրագրի մասնակիցները Հավատարմության ծրագրի մասնակիցներն են՝ Ընկերությունը, Գործընկերները:
ՊՀԿ-ն պատվերների հանձնման կետն է:
Կայքն Ընկերության պաշտոնական կայքն է, որը գտնվում է համացանցում հետևյալ հասցեով` https://cdek-am.com/
Հաճախորդի արտոնությունների մակարդակy Հաճախորդի կարգավիճակն է Հավատարմության ծրագրում, կախված նրանից, թե որ Հաճախորդին կարող են տրվել լրացուցիչ արտոնություններ: Ծրագրով սահմանված պայմանները 1 (մեկ) օրացուցային ամսվա ընթացքում կատարելու համար նշանակվում է որոշակի մակարդակ և գործում է Հաճախորդի համար 1 (մեկ) օրացուցային ամիս, որը հաջորդում է այն ամիսը, որի ընթացքում Հաճախորդը կատարել է պայմանները:
Բջջային հավելվածը հատուկ մշակված ծրագրային ապահովումն է կոնկրետ բջջային հարթակի համար (iOS, Android և այլն)1 և նախատեսված է բջջային սարքերում օգտագործելու համար2։ Բջջային հավելվածի ֆունկցիոնալությունը ներառում է, ի թիվս այլ բաների, Առաջարկ կնքելու, Միավորների մասին ինչպես նաև Հավատարմության ծրագրի մասին այլ տեղեկություններ ստանալու հնարավորություն:
Ընդհանուր դրույթներ
Սույն Պայմանները որոշում են Հավատարմության ծրագրին Հաճախորդի մասնակցության կարգը:
Հավատարմության ծրագիրը գործում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Հավատարմության ծրագրի մասնակիցների համար, որոնց գործող հասցեները տեղադրված են Կայքում:
Այս Պայմանները տեղադրված են Կայքում և/կամ բջջային հավելվածում:
Հավատարմության ծրագիրը խթանիչ միջոցառում, վիճակախաղ կամ այլ խաղ չէ, որը հիմնված է ռիսկի վրա, և սույն Ծրագրի շրջանակներում մրցանակների տրամադրում չի նախատեսվում:
Հավատարմության ծրագրին մասնակցելու համար Հաճախորդը պետք է ունենա CDEK ID նույնացուցիչ և ընդունի այս Առաջարկը:
Առաջարկի ընդունումը հետևյալ գործողություններից մեկն է.
- լրացնել Հարցաթերթ՝ CDEK ID ծառայությանը միանալու և Հավատարմության ծրագրին մասնակցելու համար սյունակի համապատասխան վանդակը նշելու համար,
- Հաճախորդի կողմից CDEK ID-ի առաջին օգտագործումը միավորներ հավաքելու համար:
Հաճախորդը, որը մտնում է Հավատարմության ծրագիր ամբողջությամբ և անվերապահորեն ընդունում է սույն Պայմանները, պարտավորվում է կատարել դրանք, ինքնուրույն վերահսկել Պայմանների փոփոխություններն ու լրացումները և հաստատում է, որ Ծառայություններ է գնում՝ մասնակցելով Հավատարմության ծրագրին անձնական, ընտանեկան կամ այլ նպատակներով, որոնք կապված չեն ձեռնարկատիրական գործունեության կարիքների հետ, և նման կարիքները չեն հակասում գործող օրենսդրությանը:
Ընկերությունն իրավունք ունի առանց ծանուցման դադարեցնել ցանկացած Հաճախորդի մասնակցությունը Հավատարմության ծրագրին և միակողմանիորեն չեղարկել Հաճախորդի հաշիվը, եթե Հաճախորդը չի պահպանում Հավատարմության ծրագրին մասնակցելու պայմանները, Ընկերությանը տրամադրում է ոչ ճիշտ տեղեկություններ, այդ թվում՝ գրանցման տվյալները CDEK ID նույնացուցիչը ստանալու ժամանակ:
Հաճախորդն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ դադարեցնել իր մասնակցությունը Հավատարմության ծրագրին՝ հայտ ուղարկելով Ընկերության իրավաբանական հասցեով: Եթե ​​Հաճախորդը դուրս է գալիս Հավատարմության ծրագրից, նրա Հաճախորդի հաշիվն արգելափակվում է, իսկ կուտակված Միավորները չեղյալ են համարվում, ընդ որում Հաճախորդն իրավունք չունի Ընկերությունից փոխհատուցում պահանջել, այդ թվում չեղարկված Միավորների համար, դրամական տեսքով:
Հաճախորդը պարտավորվում է ինքնուրույն վերահսկել իր Հաճախորդի հաշվի մասին տեղեկատվությունը: Ծառայությունը գնելիս դրամարկղի անդորրագիրը արտացոլում է դուրս գրված Միավորների քանակի մասին տեղեկատվությունը: Եթե ​​հայտնաբերվի տեղեկատվության և իրական տվյալների միջև որևէ անհամապատասխանություն, Հաճախորդը պետք է հնարավորինս շուտ տեղեկացնի Ընկերությանը կամ ցանկացած Գործընկերոջը` ըստ հանձնման կետի գտնվելու վայրի:
Ընկերությունն իրավունք ունի տեխնիկական պատճառներով ժամանակավորապես կասեցնել միավորների կուտակումը/դուրս գրելը:
Միավորներ կուտակելու կանոններ
Միավորները կուտակվում են Հավատարմության ծրագրին մասնակցող Ծառայություններ գնելու համար:
Միավորների շնորհման հիմքերի ցանկը.
- «Ողջույնի» միավորներ,
- Հավատարմության ծրագրի մասնակցից Ծառայություն գնելը,
- Մասնակցություն ակցիաներին/հարցումներին, հաշվեգրման պայմանները որոշվում են համապատասխան Ակցիա/Իրադարձություն.
- Միավորներ Հաճախորդի ծննդյան օրվա պատվին,
- «Ներողություն հայցելու» միավորներ, որոնց հաշվարկման պայմանները սահմանվում են Ընկերության առանձին կանոններով:
Ընկերությունն իրավունք ունի միակողմանիորեն որոշել և փոփոխել Միավորների շնորհման կանոնները:
Հաճախորդները, որոնք միացրել են իրենց CDEK ID-ն և միացել են Հավատարմության ծրագրին, ստանում են 200 «Ողջույնի» միավոր: «Ողջույնի» միավորները Հաճախորդին շնորհվում են 3 (երեք) օրվա ընթացքում՝ Հաճախորդի կողմից CDEK ID-ն գրանցելուց հետո: «Ողջույնի» միավորների վավերականության ժամկետը 30 (երեսուն) օր է: Եթե ​​Հաճախորդը 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում չի օգտագործել «Ողջույնի» միավորները, ապա այդ միավորները կչեղարկվեն:
Հաճախորդները, որոնք միացրել են CDEK ID-ն և միացել են հավատարմության ծրագրին, ստանում են լրացուցիչ միավորներ՝ ի պատիվ իրենց ծննդյան օրվա: Նման Հաճախորդները ստանում են կրկնակի քանակությամբ միավորներ՝ հաճախորդի ծննդյան օրվանից առաջ 7 (յոթ) օրվա ընթացքում և Հաճախորդի ծննդյան օրվանից հետո 7 օրվա ընթացքում ապրանքներ ուղարկելու համար: Միավորները շնորհվում են ավտոմատ կերպով` Հաճախորդի կողմից առաքման համար վճարելուց հետո: Միավորներն ուժի մեջ են իննսուն (90) օր: Եթե ​​Հաճախորդը 90 (իննսուն) օրվա ընթացքում չի օգտագործել միավորներ իր ծննդյան օրվա կապակցությամբ, ապա այդ Միավորները կչեղարկվեն:
Եթե ​​հաճախորդը, նախքան CDEK ID-ն միացնելը և Հավատարմության ծրագրին միանալը կամ միացված CDEK ID-ով միայն առաքումներ է ստացել CDEK-ի միջոցով, անձամբ չի ուղարկել բեռներ CDEK-ի միջոցով, ապա Հաճախորդը CDEK ID-ն միացնելուց հետո (եթե միացված չէ) և Հավատարմության ծրագրին միանալուց հետո ստանում է իր ծննդյան օրվանից 7 (յոթ) օր առաջ 400 միավոր: Միավորների գործողության ժամկետը 14 (տասնչորս) օր է՝ Հաճախորդի ծննդյան օրվանից 7 (յոթ) օր առաջ և Հաճախորդի ծննդյան օրվանից 7 (յոթ) օր հետո: Եթե ​​Հաճախորդը 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում չի օգտագործել միավորներ իր ծննդյան օրվա կապակցությամբ, ապա այդ Միավորները կչեղարկվեն:
Միավորներ հավաքելու համար Հաճախորդը Ծառայության համար վճարում կատարելիս պետք է ասի/նշի CDEK ID նույնացուցիչը: Եթե ​​Հաճախորդը չի անվանում/նշում CDEK ID նույնացուցիչը մինչև վճարումը կատարելը, գնված Ծառայության համար միավորներ չեն շնորհվում: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում միավորներ չշնորհելու համար, եթե Հաճախորդը չի ասել/նշել CDEK ID նույնացուցիչը մինչև վճարումը կատարելը:
Հաճախորդին շնորհված միավորների քանակը կախված է Հաճախորդի արտոնությունների մակարդակից: Հաճախորդի արտոնությունների մակարդակը կախված է նախորդ օրացուցային ամսվա ընթացքում CDEK-ի միջոցով Հաճախորդի կողմից կատարված առաքումների քանակից: Հաճախորդի արտոնությունների մակարդակի հաշվարկում ներառված են միայն հաճախորդի կողմից վճարված առաքումները: 
Հաճախորդին տրվում է 3% արտոնության մակարդակ, եթե Հաճախորդը վերջին օրացուցային ամսվա ընթացքում կատարել է 1 (մեկ) առաքում CDEK-ի միջոցով կամ չի կատարել որևէ առաքում: Արտոնությունների մակարդակ 3% предоставляет Клиенту возможность в течение следующего календарного месяца получать 3% ծառայությունների արժեքից միավորների տեսքով հաճախորդի հաշվին:
Հաճախորդին տրվում է 5% արտոնության մակարդակ, եթե վերջին օրացուցային ամսվա ընթացքում Հաճախորդը կատարել է առնվազն 2 (երկու) և ոչ ավելի, քան 4 (չորս) առաքում CDEK-ի միջոցով: Արտոնությունների մակարդակ 5% предоставляет Клиенту возможность в течение следующего календарного месяца получать 5% ծառայությունների արժեքից միավորների տեսքով հաճախորդի հաշվին:
Հաճախորդին հատկացվում է 10% արտոնության մակարդակ, եթե վերջին օրացուցային ամսվա ընթացքում Հաճախորդը կատարել է առնվազն 5 (հինգ) առաքում CDEK-ի միջոցով: Մակարդակ 10% предоставляет Клиенту возможность в течение следующего календарного месяца получать 10% ծառայությունների արժեքից միավորների տեսքով հաճախորդի հաշվին:
Միավորները շնորհվում են միայն Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության, Ղազախստանի Հանրապետության և Բելառուսի Հանրապետության տարածքում մատուցվող ծառայությունների համար:
Ընկերությունն իրավունք ունի ավելի շատ միավորներ շնորհել այն դեպքում, երբ Ընկերությունն իրականացնում է Ակցիաներ, որոնց պայմանները սահմանված են համապատասխան Ակցիաների կանոններով, դրանց իրականացման դեպքում: Հաճախորդի կողմից Ակցիաների և Անձնական Առաջարկների կանոնների շրջանակներում միավորներ ստանալուն ուղղված գործողությունների կատարումը Հաճախորդի կողմից դրանց հետ համաձայնության հաստատումն է:
Միավորների շնորհման ժամկետը՝ Հաճախորդի կողմից Ծառայության համար վճարելու պահից 24 ժամվա ընթացքում:
Եթե ​​Ծառայության արժեքի այս կամ այն ​​պատճառով փոփոխման դեպքում, ապա կուտակված Միավորները Ընկերության կողմից ավտոմատ կերպով ճշգրտվում են միակողմանիորեն՝ Ծառայության արժեքի փոփոխությանը համամասնորեն:
Ծառայություն գնելու համար Հաճախորդի հաշվին կուտակված միավորները չեն կարող օգտագործվել Զեղչի համար՝ նույն Ծառայության համար վճարելու համար:
Եթե ​​միավորները չեն օգտագործվել 12 (տասներկու) ամսվա ընթացքում, ապա դրանք չեղյալ են հայտարարվում (դուրս են գրվում):
Միավորների դուրսգրման կանոններ
Միավորները դուրս գրելու համար Հաճախորդը պետք է տեղեկացնի Հավատարմության ծրագրի մասնակցին կուտակված Միավորներն օգտագործելու ցանկության մասին: Դրա համար Հաճախորդը պարտավոր է Ծառայությունը գնելուց առաջ Մասնակցին տեղեկացնել Զեղչ ստանալու համար միավորները դուրս գրելու և դուրս գրվող միավորների քանակի մասին, ներկայացնել CDEK ID նույնացուցիչը և ասել մուտքի կոդը: Մուտքի կոդը կարող է օգտագործվել միավորներով միայն մեկ գործարքի համար:
Հաճախորդն իրավունք ունի օգտվել Զեղչից Ծառայություն ձեռք բերելիս՝ հաշվի առնելով Միավորների միաժամանակյա դուրսգրումը: Միավորները դուրս են գրվում, երբ Հաճախորդը գնում է Ծառայություն, որի համար Հավատարմության ծրագիրը նախատեսում է միավորների դուրսգրում:
Հաճախորդը վճարում է Ծառայության արժեքը՝ հանած Մասնակցի կողմից տրամադրված Զեղչը:
Ծառայություն պատվիրելիս Միավորները միաժամանակ կուտակվում են/դուրս են գրվում: Ծառայության համար Միավորներով մասնակի վճարման դեպքում միավորներ են կուտակվում Ծառայության արժեքի այն մասի համար, որը վճարվել է կանխիկ:
Միավորները կարող են օգտագործվել գնված Ծառայության արժեքի մինչև 99%-ը վճարելու համար, մինչդեռ տրամադրվող Զեղչի գումարը չի կարող գերազանցել Միավորների դուրսգրման գործողության պահին Հաճախորդի հաշվի Միավորների համապատասխան մնացորդը:
Հասանելի Միավորների շրջանակներում Զեղչի չափը հաճախորդը որոշում է ինքնուրույն և հայտնում մինչև Ծառայության համար վճարում կատարելը: Հաճախորդը կարող է դուրս գրել ցանկացած քանակությամբ կուտակված Միավորներ, բայց ոչ ավելի, քան Մասնակցից տվյալ Ծառայության գնման համար թույլատրված առավելագույն միավորները: Վճարման համար ընդունվող միավորների նվազագույն քանակը 0,01 միավոր է:
Հաճախորդի հաշվից միավորները գանձվում են հետևյալ հաջորդականությամբ. սկզբում դեբետագրվում են ավելի կարճ ժամկետ ունեցող միավորները: Ժամկետանց միավորները չեղարկվում են Հաճախորդի հաշվից անվերապահ դուրսգրման միջոցով. չեղարկված միավորները չեն կարող վերականգնվել:
Միավորների միջոցով վճարումը կարող է կատարվել. Հավատարմության ծրագրի մասնակցի ՊՀԿ-ում, առաքիչին՝ առաքանին ուղարկելու/ստանալու պահին:
Եթե ​​այս կամ այն ​​պատճառով Հաճախորդը չի կարող վճարել Ծառայության արժեքը, ապա Զեղչի դիմաց միավորների դուրսգրումը չեղարկվում է, և Միավորները վերադարձվում են Հաճախորդի հաշվին:
Ընթացիկ Ակցիաների/Զեղչերի/Անձնական առաջարկների հետ միաժամանակ միավորներ դուրս գրելու կանոնները կարգավորվում են այդ Ակցիաներով/Զեղչերով/Անձնական առաջարկներով:
Եթե ​​Հաճախորդը հրաժարվում է Ծառայությունից և վերադարձնում դրա դիմաց վճարված գումարը, ապա Հաճախորդին կանխիկ գումար է վերադարձվում Ծառայության արժեքի միայն այն մասը, որը վճարվել է կանխիկ: Ծառայությունների գնման համար օգտագործված Միավորները Ընկերության կողմից վերականգնվում են Հաճախորդի հաշվին նույն գործողության ժամկետով, որը եղել է մինչև դուրսգրումը, Ծառայությունների գնման համար կուտակված միավորները չեղարկվում են:
Եթե ​​Ծառայությունը Հաճախորդին չի տրամադրվել Հավատարմության ծրագրի մասնակցի կողմից Մասնակցի վերահսկողությունից անկախ հանգամանքների պատճառով, ապա Զեղչը տրամադրելու համար օգտագործված միավորները չեն վերադարձվում Հաճախորդի հաշվին:
Եթե ​​Ծառայությունը Մասնակիցը չի տրամադրել ծառայությունն իր մեղքով, Զեղչը տրամադրելու համար օգտագործված Միավորները ամբողջությամբ վերադարձվում են Հաճախորդի հաշվին 48 ժամվա ընթացքում նույն գործողության ժամկետով, որը եղել է մինչև դուրսգրումը, ծառայությունը գնելու համար ձեռք բերված միավորները չեղյալ են հայտարարվում:
Ընկերությունն իրավունք ունի միակողմանիորեն դուրս գրել Միավորները Հաճախորդի հաշվից հետևյալ դեպքերում.
- Միավորների սխալ շնորհում,
- Ծառայության մերժում, որի համար միավորներ են շնորհվել,
- Հաճախորդի կողմից Ծառայության վերջին գնման օրվանից 12 (տասներկու) ամիս հետո,
- սահմանափակ օգտագործման ժամկետով հատուկ ակցիաների շրջանակներում կուտակված միավորների վավերականության ժամկետի ավարտից հետո,
- Հավատարմության ծրագրին Հաճախորդի մասնակցության դադարեցման դեպքում,
- Միավորների կուտակում Հաճախորդի անազնիվ վարքագծի արդյունքում:
Միավորները գանձվում են Հաճախորդի հաշվից Զեղչ ստանալու համար՝ Հավատարմության ծրագրի համակարգ մուտք ունենալու պայմանով: Եթե ​​տեխնիկական պատճառներով կապ չկա Հավատարմության ծրագրի համակարգի հետ, ապա Միավորները չեն դուրս գրվի, և Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում միավորներ դուրս գրելու հնարավորություն չտրամադրելու համար:
Անձնական տվյալներ
Սույն Առաջարկի շրջանակներում Հաճախորդի` Հավատարմության ծրագրին մասնակցելու և Հաճախորդի կողմից արտոնություններ ստանալու համար, Ընկերությունն իրավունք ունի մշակել հետևյալ անձնական տվյալները՝ ազգանուն, անուն, հայրանուն (առկայության դեպքում), ծննդյան ամսաթիվ, անձնագրի տվյալները (սերիան, համարը, թողարկման ամսաթիվը, ում կողմից, բաժնի կոդը, գրանցման/բնակության հասցեն), բջջային հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն:
Ընկերության կողմից անձնական տվյալների մշակման նպատակը Հավատարմության ծրագրի մասնակիցների կողմից ՌԴ օրենսդրությամբ  և սույն Պայմաններով նախատեսված իրենց պարտավորությունների պատշաճ կատարումն է, Հավատարմության ծրագրին մասնակցության ապահովումը և Հաճախորդին տեղեկատվական ծառայություններ մատուցելը, ներառյալ Ծառայությունների համար անձնական առաջարկների ձևավորման միջոցով:
Հաճախորդն ընդունում և համաձայնում է, որ անհրաժեշտության դեպքում Ընկերությունն իրավունք ունի վերոնշյալ նպատակներին հասնելու համար անձնական տվյալներ տրամադրել երրորդ կողմերին, գործընկերներին, ներառյալ նմանատիպ տվյալների միջսահմանային փոխանցումը, Ընկերությունը նաև իրավունք ունի, Հաճախորդի կողմից տրամադրված տվյալներն օգտագործելով, երրորդ անձանցից տեղեկատվություն ստանալ: Գործընկերները և նշված երրորդ անձինք իրավունք ունեն մշակել անձնական տվյալները այս համաձայնության հիման վրա:
Այս գործողությունների կատարման համաձայնությունը վավեր է Հավատարմության ծրագրի գործողության ընթացքում և կարող է չեղարկվել Հաճախորդի գրավոր դիմումի հիման վրա:
Նրա անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ Հաճախորդի համաձայնությունը ստանալու փաստը համարվում է սույն Առաջարկի ընդունումը, CDEK ID նույնացուցիչը ստանալու համար Հարցաթերթիկի լրացումը և Միավորներ կուտակելու համար CDEK ID նույնացուցիչի յուրաքանչյուր օգտագործումը:
Ընկերությունն ուշադրություն է դարձնում այն ​​փաստի վրա, որ, երբ Հաճախորդը հրաժարվում է անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ համաձայնությունից, Հաճախորդի միավորները չեղյալ են հայտարարվում:
Հաճախորդի անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է անձնական տվյալների սուբյեկտների անձնական տվյալների մշակման քաղաքականությանը համապատասխան:
Անձնական տվյալները մշակելիս Ընկերությունն ապահովում է Հաճախորդի անձնական տվյալների գաղտնիությունը, ինչպես նաև ձեռնարկում է անհրաժեշտ իրավական, կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ՝ Հաճախորդից ստացված անձնական տվյալները դրանց չարտոնված կամ պատահական մուտքից, ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենումից, տրամադրումից, տարածումից պաշտպանելու համար, ինչպես նաև Հաճախորդից ստացված անձնական տվյալների հետ կապված այլ ապօրինի գործողություններից:
Այն դեպքում, երբ Հաճախորդը տրամադրել է երրորդ անձանց անձնական տվյալներ, Հաճախորդը պատասխանատու է այս տվյալների օգտագործման մասին երրորդ կողմին տեղեկացնելու և համապատասխան համաձայնություն ստանալու համար:
Եթե ​​նրա անձնական տվյալները փոփոխվում են, Հաճախորդը պարտավորվում է Ընկերությանը տրամադրել թարմացված տեղեկատվություն, հակառակ դեպքում Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի հնացած տվյալների օգտագործման հետ կապված բացասական հետևանքների համար:
Տեղեկատվական ծառայություններ
Գրանցվելով Հավատարմության ծրագրում` Հաճախորդը հայտնում է իր համաձայնությունը Միավորների քանակի և վավերականության ժամկետի, միավորների կուտակման/դուրսգրման (այրվելու), Մուտքի կոդերի, Ծառայությունների, Հավատարմության ծրագրի մասին հեռահաղորդակցության ցանցի և փոստային կապի միջոցով տեղեկատվություն ստանալու (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով՝ SMS հաղորդագրություններ, push ծանուցումներ, e-mail հաղորդագրություններ, հեռախոսակապ, ինտերնետ և բջջային սարքեր, WhatsApp, Viber մեսենջերներ) և իր անձնական տվյալների մշակման համար, որն իրականացվում է հավաքագրման, ձայնագրման, համակարգման, կուտակման, պահեստավորման, պարզաբանման, օգտագործման միջոցով, որն իրականացվում է ավտոմատացման միջոցով, ներառյալ տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական ցանցերում, կամ առանց նման միջոցների օգտագործման, վերը նշված նպատակների համար:
Տեղեկատվության ուղարկման հաճախականությունը որոշում է Ընկերությունը:
Հաճախորդը հասկանում և համաձայնում է, որ չի կարող հրաժարվել Ընկերության կողմից Հավատարմության ծրագրում Հաճախորդի գրանցման, Հաճախորդի հաշվի կարգավիճակի, կուտակված/դուրս գրված Միավորների և այլ նմանատիպ ռեֆերենս տեղեկատվություն ստանալուց, որոնք ծանուցում են Հաճախորդին Հավատարմության ծրագրում իր մասնակցության և կատարած գործողությունների մասին: Ռեֆերենս տեղեկատվությունը չի պարունակում գովազդային հաղորդագրություններ:
Հավատարմության ծրագրի այլ պայմաններ և պայմաններ
Ընկերությունն իրավունք ունի մերժելու Հավատարմության ծրագրում ֆիզիկական անձի գրանցումը, եթե հայտնաբերի այդ անհատի համար Հավատարմության ծրագրում վավեր գրանցում:
Հաճախորդի հաշվի վրա կատարված գործարքների օրինականության վերաբերյալ կասկածներ ունենալու դեպքում Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում արգելափակել Հաճախորդի հաշիվը մինչև հանգամանքների պարզումը, ինչպես նաև միակողմանիորեն չեղյալ համարել Հաճախորդի հաշիվը Հաճախորդի հաշվի անազնիվ օգտագործման դեպքում:
Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի հաշվում կատարված գործարքների համար, եթե Հաճախորդը չի հայտնում/ուշ է հայտնում բջջային սարքի կորստի կամ գողության, բջջային հեռախոսահամարի փոփոխության կամ իր մասին տեղեկատվության փոփոխության մասին: Նշված ծանուցումը ստանալուց հետո Ընկերությունն անմիջապես արգելափակում է Հաճախորդի CDEK ID նույնացուցիչը:
Հաճախորդը պատասխանատվություն է կրում ապօրինի գործողությունների համար, որոնք բխում են փոխզիջումից, չարտոնված մուտքից և երրորդ անձանց կողմից CDEK ID նույնացուցիչի օգտագործումից: CDEK ID նույնացուցիչը և (կամ) Մուտքի կոդը երրորդ անձին փոխանցելու դեպքում ողջ պատասխանատվությունը կրում է Հաճախորդը:
Ընկերությունը չի փոխհատուցում կամ լրացնում կորուստները, պահումները և ցանկացած այլ ծախս, որը Հաճախորդը կարող է կրել CDEK ID նույնացուցիչը, մուտքի կոդը և/կամ Հաճախորդի հաշիվն օգտագործելիս: Ընկերության պատասխանատվությունը Հաճախորդի նկատմամբ Հավատարմության ծրագրի պայմանների խախտման համար՝ Հաճախորդի հաշվին և (կամ) միավորների կուտակման և (կամ) դուրսգրման հետ կապված որևէ պահանջի դեպքում սահմանափակվում է Հաճախորդի հաշվին համապատասխան քանակությամբ միավորներ շնորհելով/վերականգնելով:
Այս Պայմանների տեղադրումը Ընկերության կայքում համարվում է դրանց բովանդակության և փոփոխությունների պատշաճ ծանուցում: Հաճախորդը պարտավոր է ինքնուրույն ծանոթանալ Հավատարմության ծրագրի պայմանների բոլոր փոփոխություններին և շարունակել տեղեկացված լինելը Հավատարմության ծրագրի ընթացիկ պայմանների մասին:
Հավատարմության ծրագրի Հաճախորդը երաշխավորում է, որ այս Հավատարմության ծրագրի բոլոր պայմանները պարզ են իր համար և ընդունում է դրանք ամբողջությամբ՝ առանց բացառությունների կամ վերապահումների:
Սույն Պայմանների նոր տարբերակի ուժի մեջ մտնելուց հետո Հաճախորդի կողմից Միավորներ կուտակելուն և/կամ դուրսգրմանն ուղղված գործողությունների կատարումը հաստատում է Հաճախորդի համաձայնությունը Հավատարմության ծրագրի պայմանների նոր տարբերակին:
Հավատարմության ծրագրի պայմանների ցանկացած փոփոխություն ուժի մեջ մտնելու օրվանից վերաբերում է բոլոր Մասնակիցներին, Հաճախորդներին, ովքեր միացել են Հավատարմության Ծրագրի Պայմաններին մինչև Հավատարմության Ծրագրի Պայմանների նոր խմբագրության ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը:
Հաճախորդը պատասխանատվություն է կրում Ընկերության առաջ սույն Առաջարկի պայմանների պահպանման համար:
Հաճախորդն իրավունք ունի իր նախաձեռնությամբ դադարեցնել մասնակցությունը Հավատարմության ծրագրին, ինչպես նաև ցանկացած պահի հետ վերցնել անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ իր համաձայնությունը՝ Ընկերության հասցեին ուղարկելով մասնակցության դադարեցման գրավոր դիմում (անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ համաձայնության հետկանչում): Դիմումը պետք է պարունակի Հաճախորդի ազգանունը, անունը, հայրանունը, փոստային հասցեն, ստորագրությունը, հեռախոսահամարը, որով Հաճախորդը գրանցված է Հավատարմության ծրագրում: Ընկերության կողմից նման Դիմում ստանալուց հետո Հաճախորդի մասնակցությունը Հավատարմության ծրագրին (անձնական տվյալների մշակում) դադարեցվում է, և Հաճախորդի միավորները չեղյալ են համարվում/դուրս են գրվում: Հաճախորդը հասկանում է, որ անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունից հրաժարվելը համարվում է նաև հրաժարվել Հավատարմության ծրագրին իր մասնակցությունից:  Այս դեպքում բոլոր կուտակված միավորները չեղարկվում են:
Բոլոր վեճերն ու տարաձայնությունները Միավորների հաշվարկման, շնորհման և դուրսգրման հետ կապված կլուծվեն Ընկերության և Հաճախորդի միջև բանակցությունների միջոցով՝ բարի կամքի և փոխըմբռնման հիման վրա: Միավորների օգտագործման հետ կապված վիճելի հարցեր լուծելիս Ընկերությունն իրավունք է վերապահում Հաճախորդից պահանջել տրամադրել գործարքների ավարտը հաստատող վճարային փաստաթղթեր:
 

1 Տեխնիկական հնարավորության դեպքում:
2 Տեխնիկական հնարավորության դեպքում: